VIBROHOME KFT – Adatvédelmi Szabályzata

 

 ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

Az https://ajto-ablak.net és   http://stilusnyilaszaro.hu   honlap használatával a Felhasználó és a honlap üzemeltetője, az VIBROHOME Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1223 Budapest, Rózsakert utca 13/b. (a továbbiakban: Adatkezelő) távközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Adatkezelő részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A Felhasználók az https://ajto-ablak.net   és   http://stilusnyilaszaro.hu honlapot ingyenesen és anélkül látogathatják, hogy önmagukról bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk (kivétel ez alól az ajánlatkérés, vagy egyéb kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül).

A Felhasználók a honlapon történő kapcsolatfelvételen, árajánlatkérésen keresztül adhatnak meg magukról adatokat, információkat. Az Adatkezelő személyes adatnak tekinti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot, továbbá mindazon a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.

1.) MEGADOTT ADATOK KÖRE

A weboldalon történő kapcsolat felvételhez személyes adatok megadása szükséges. Az üzenetküldéshez az alábbi adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím.

2.) ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, CÉLJA

Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

  1. az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak az ajánlása a Felhasználók részére email-es megkeresése útján
  2. hírlevelek, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, egyéb tartalmak új megjelenéséről való tájékoztatás szintén email útján.

Egyéb célok:

  1. a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása
  2. kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben

 

A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a Felhasználó látogatásának rögzítése céljából. Az Adatkezelő ezen adatokat elemezve statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely melyik részét milyen rendszerességgel látogatják a Felhasználók és esetenként mennyi időt töltenek el ott.

3.) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a honlapon való tartózkodással adnak meg.

Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett, az Infotv. szerinti Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik fél részére az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók adatainak kiadására, viszont jogosult más, kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált Felhasználókat.

A megadott adatok kizárólag a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő személyek részére adható ki (pl. hosting szolgáltatói adatbázis, Google űrlapok, stb.), aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult tárolni, felhasználni, vagy harmadik fél részére továbbadni.

5.) FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik, amely jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jogukban áll választani, hogy kinek engedélyezik személyes adataikat továbbítani. Az Adatkezelő a Felhasználó írásbeli kérésére erről is köteles szintén írásban tájékoztatást adni, hogy kinek, milyen célból kerülhet sor adattovábbításra, annak érdekében, hogy a Felhasználó élhessen választási jogával, melyet írásban, (e-mailben) tehet meg.

Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor módosítani, illetve kérni személyes adatai helyesbítését (megadva a helyes adatokat). Ilyen típusú kérelem a Felhasználó részéről írásban (e-mail útján az info@stilusnyilaszarohu e-mail címre küldve) érkezhet. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérvényezheti adatainak törlését – részben vagy egészben – úgyszintén írásban, e-mail útján az info@stilusnyilaszarohu e-mail címre küldött

elektronikus levéllel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel együtt a Felhasználó adatainak törléséről – illetve törli a felhasználót, és adatait a nyilvántartásából.

Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó kapcsolatfelvétele során rendelkezésre bocsátott e-mail cím (ek) ről kérje az adatmódosítást.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

  1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve
  3. c) törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, továbbá az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó rendelkezései szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

6.) ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy biztosítja az adatok biztonságát, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védve legyenek, továbbá megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne továbbíthassák, ne hozhassák nyilvánosságra, ne módosíthassák vagy ne törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül semmisüljenek, vagy sérüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Amennyiben Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt okozott, az Adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni. Ez esetben az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.

7.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a Jogi Nyilatkozattal együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem befolyásolja a jelen nyilatkozat egyéb pontjának érvénytelenségét.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót.

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.